×
Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się
Twitter Google Plus
Portal drogowy - Tracker Info
Niedziela, 21 Lipiec 2019
Andrzej, Wiktor, Daniel
Zawsze na bieżąco
i bezpiecznie do celu.
Często odwiedzane
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Więcej
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
3.79
Unia Europejska
1 EUR
4.26
Wielka Brytania
1 GBP
4.74
Republika Czeska
1 CZK
0.17
Norwegia
1 NOK
0.44
21-01-2013

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Świadectwo kwalifikacji zawodowej-2

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe - podstawowym czynnikiem decydującym będzie data uzyskania uprawnień danej kategorii.

Jeżeli kierowca uzyskał prawo jazdy kategorii D (D+E, D1, D1+E) do 10.09.2008 lub kategorii C (C+E, C1, C1+E) do 10.09.2009 - szkolenie okresowe. Kierowca, który uzyskał prawo jazdy danej kategorii po tych datach ma obowiązek odbyć kurs kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna

••

Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy
Obowiązuje od 10.09.2009, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C1, C po 10.09.2009 i nie mają ukończonych 21 lat
Kwalifikacja wstępna na przewóz osób
Obowiązuje od 10.09.2008, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i nie mają ukończonych 23 lat

Czas trwania: 280 godzin

••

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz rzeczy
Obowiązuje od 10.09.2009, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1, C po 10.09.2009 i mają ukończone 21 lat
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób
Obowiązuje od 10.09.2008, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i mają ukończone 23 lata

••

Kwalifikację wstępną ("pełną" - 280 godzin) powinni jedynie ukończyć najmłodsi adepci zawodu kierowcy:
- kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia
- kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia
Kandydaci zkat. C i C+E po 21 r.ż. lub zkat. D i D+E po 23 r.ż. mogą ukończyć jedynie kwalifikację wstępną przyśpieszoną

-- osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C lub C+E, może to robić już od 18 roku życia pod warunkiem ukończenia „pełnej” kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznacza ograniczenie wyłącznie od tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E, czyli w przypadku C1 – pojazdów samochodowych (z wyjątkiem autobusu) o DMC do 7,5 ton a w przypadku C1+E - zespołem pojazdów o DMC do 12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego o DMC do 3,5 ton i przyczepy o DMC nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe by było dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E – ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E

-- Osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D lub D+E, może to robić już od 21 roku życia pod warunkiem ukończenia „pełnej” kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą) lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kwalifikacji wstępnej.

••

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz rzeczy
Obowiązuje od 10.09.2009, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1, C po 10.09.2009 i nie mają ukończonych 21 lat i odbyli kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz osób
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca na przewóz osób
Obowiązuje od 10.09.2008, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i nie mają ukończonych 23 lat i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy lub kurs kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy

Czas trwania: 70 godzin

•• 

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca na przewóz rzeczy
Obowiązuje od 10.09.2009, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1, C po 10.09.2009 i mają ukończone 21 lat i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz osób.
Kwalifikacja wstępna przyśpieszona uzupełniająca na przewóz osób
Obowiązuje od 10.09.2008, dotyczy wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D po 10.09.2008 i mają ukończone 23 lata i ukończyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej na przewóz rzeczy.

Czas trwania: 35 godzin

Szkolenie okresowe kierowcy

I
Kierowca posiadający prawo jazdy:

1) kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008 r.

2) kategorii C1, C1+E, C, C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r. ,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

 

 

 

 

5) 10 września 2013 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy
kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r. 

• Kierowca, po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego zobowiązany jest wykonać badania lekarskie i psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

II

Kierowca obowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe (odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy) co pięć lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającej uzyskanie kwalifikacji.

• W przypadku, gdy kierowca zaprzestał wykonywania przewozu drogowego przez okres uniemożliwiający spełnienie powyższego obowiązku, przed ponownym przystąpieniem do wykonywania przewozu zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

• Szkolenie okresowe może odbywać się w jednej z następujących form:

1) kursu okresowego

2) cyklu zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmującego program kursu okresowego,

• Szkolenie prowadzone jest w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
1) C1, C1+E, C  i C+E
2) D1, D1+E, D i D+E
Kierowca wykonujący przewóz drogowy różnymi pojazdami, dla których wymagane jest posiadanie prawa jazdy co najmniej dwóch kategorii (wymienionych powyżej), może ukończyć szkolenie okresowe z zakresu jednego bloku programowego. ¹)

• Szkoleniom okresowym podlegają wszyscy czynni zawodowo kierowcy.

••• Wpis do prawa jazdy

Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą  oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się; organ uprawniony dokonuje wpisu do prawa jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego.

Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie przedłożonych kopii:

1) świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej albo świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego,

2) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

3) orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

• Świadectwo kwalifikacji zawodowej, potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego w zakresie jednego z bloków programowych (w przypadku kierowcy posiadającego prawo jazdy co najmniej dwóch kategorii ¹) stanowi podstawę do uzyskania wpisu w zakresie posiadanych kategorii prawa jazdy spośród kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia badania lekarskiego/psychologicznego. 

                                                               

 

 


 

Orzeczenie lekarskie / psychologiczne

•• badania lekarskie są przeprowadzane:

• do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat,

• po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy

Pierwsze badanie lekarskie jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

•• badania psychologiczne są przeprowadzane:

• do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat,

• po ukończeniu przez kierowcę 60 roku życia - co 30 miesięcy.

Pierwsze badanie psychologiczne wykonywane jest przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

••• Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany do:

1) kierowania kierowców na:
- szkolenia okresowe
- badania lekarskie i psychologiczne

2) pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych

3) przechowywania przez cały czas zatrudnienia kierowcy kopii:
- świadectw kwalifikacji zawodowej,
- orzeczeń lekarskich i psychologicznych

4) prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych

5) przekazania kierowcy z chwilą zakończenia stosunku pracy kopii orzeczeń i świadectw.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy.

 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602), ustawy o transporcie drogowym (Dz. U 2001 nr 125 poz.1371) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z 1 kwietnia 2010 r.

Opracował: SiR

 


Komentarze
Dodaj komentarz
Dodanie komentarza musi być zgodne z naszą Polityką dotyczącą komentarzy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Akceptuj