×
Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco
i otrzymywać nasze najnowsze wiadomości
wpisz swój adres e-mail i kliknij "Zapisz się"
Zapisz się
Twitter Google Plus
Portal drogowy - Tracker Info
Niedziela, 4 Czerwiec 2023
Helga, Karol, Franciszek
Zawsze na bieżąco
i bezpiecznie do celu.
Często odwiedzane
06-01-2016
06-01-2016
06-01-2016
Pogoda
Ceny paliw w Europie
Kraj
Waluta
Pb95
Diesel
Austria
EUR
1,068
0,978
France
EUR
1,301
1,097
Poland
PLN
4,050
3,690
Germany
EUR
1,309
1,079
Luxembourg
EUR
1,090
0,917
Hiszpania
EUR
1,169
1,019
Więcej
Kursy walut w PLN
Kraj
Waluta
Kurs
Stany Zjednoczone
1 USD
4.19
Unia Europejska
1 EUR
4.51
Wielka Brytania
1 GBP
5.25
Republika Czeska
1 CZK
0.19
Norwegia
1 NOK
0.38

Najczęściej zadawane pytania

Przechowywanie dokumentów pracownika

Czy w dokumentacji kierowcy, który już u mnie nie pracuje muszę mieć ksero jego prawo jazdy?

Obowiązek pracodawcy w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika (w tym wypadku zatrudnionego na stanowisku kierowcy) określa:

►  Kodeks Pracy z dn. 26 czerwca 1974 (z póź. zm.) art.94 pkt 9 lit.a, b.
►  Rozporządzenie MPiPS z dn 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
►  Ustawa o transporcie drogowym z dn. 6 września 2001
►  Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Akta osobowe

Akta osobowe są prowadzone oddzielnie dla każdego kierowcy i składają się z trzech części :

A ► dokumentacja związana w związku z ubieganiem się o pracę:

 •  wypełniony kwestionariusz osobowy
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie
 • świadectwo potwierdzające wykształcenie
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia kurs przewóz osób/ rzeczy
 • orzeczenie lekarskie
 • zaświadczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne
 • zaświadczenie o niekaralności
 • kserokopia uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych (ADR)
 • kserokopia paszportu
 • kserokopia karty kierowcy

B ► dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia:

 •  umowa o pracę
 • informacja dotycząca warunków zatrudnienia ( art. 29 par. 3 )
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy
 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 •  świadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891   Kodeksu pracy
 • dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się
 • dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych
 •  wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy)
 • oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu
 • umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły w okresie pozostawania w stosunku pracy
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi
 • oświadczenie kierowcy o zapoznaniu z ustawą o czasie pracy kierowcy oraz rozporządzeniem WE 561/2006
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie pracownika o poinformowaniu pracodawcy o utracie ważności prawa jazdy lub całkowitej utraty uprawnienia do kierowania pojazdem
 • oświadczenie dotyczące sprawdzenia przeglądu pojazdu oraz urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy
 • oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym
 • oświadczenie
 • zakaz używania butli gazowych
 • oświadczenie
 • odpowiedzialność za zniszczenie , uszkodzenie lub ukrycie wykresówek/ plików cyfrowych

C ► dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym:

 •  oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
 • dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy)
 • kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy
 • potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego)
 • umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę
 • orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Przepisy nie precyzują jednoznacznie i wyraźnie jak długo akta osobowe winny być przechowywane, jak to jest w przypadku np. dokumentacji płacowej (okres przechowywania - 50 lat). Opinie, że akta osobowe należy przechowywać przez 50 lat od dnia ustania zatrudnienia opierają się na art. 51u ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który stwierdza, że w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy powinien on przekazać dokumentację do dalszego przechowywania na czas, jaki pozostał do końca 50-letniego okresu przechowywania dokumentacji. Okres ten wynika z kolei z rozporządzenia dotyczącego postępowania z dokumentacją.
Jednakże według innych interpretacji (w tym Państwowej Inspekcji Pracy) taki zapis w ustawie wcale nie wskazuje jednoznacznie, ile lat akta osobowe powinny być przechowywane. Dla bezpieczeństwa warto jednak przyjąć tę pierwszą interpretację i przechowywać akta osobowe przez 50 lat od ustania zatrudnienia danego pracownika.

Ustawa o transporcie drogowym precyzuje okres przechowywania przez pracodawcę kopii tylko niektórych dokumentów: przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:

 • świadectwa kwalifikacji zawodowej
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych
 • przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych, świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Odpowiedź ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może stanowić wiążącej wykładni prawa.


opracowanie: SiR

< Powrót
Komentarze
Dodaj komentarz
Dodanie komentarza musi być zgodne z naszą Polityką dotyczącą komentarzy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×
Akceptuj